2010 határozatok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2010. (I.18.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei I. fejezet 1. Körjegyzőség azonosító adatait az alábbiak szerint módosítja:
a.) Statisztikai számjele: 15568931-8411-322-19
b.) Szakágazati besorolása: TEÁOR 8411
c.) E-mail címe: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályairól szóló szabályzat 6. és 7. sz. mellékletében szereplő nyilvántartásokból Csom Lőrincné igazgatási főelőadót törli.

3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei 1. számú függelékét, a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Alapító okiratának
a.) 5. pontját, Szakágazat száma: 84115 –ra módosítja
b.) 10. pontját, Belső ellenőrzése: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás (8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) –ra módosítja.
c.) 14. pontját, Tevékenységi köre: 

TEÁOR SZJ

84.1 Általános közigazgatás
84.11. Általános közigazgatás
84.11.11. Általános közigazgatás –ra módosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
2/2010. (II.04.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Kommunális erőgép és hozzá csatlakoztatható munkagépek a lesencei mikro térség települései számára tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyertes ajánlattevő neve: Contstar Hungary Kft.
Címe 1012 Budapest, Tábor u. 5.
Az ellenszolgáltatás összege 12.195.000,- Ft

Nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
Neve: Agrolánc Kft.
Címe 2151 Fót, Jedlik Ányos u. 1.
Az ellenszolgáltatás összege 13.780.000,- Ft

2.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Lesenceistvánd Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy az ajánlattevők értesítéséről a közbeszerzési szabályzat előírásainak megfelelően gondoskodjon.

3.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Lesenceistvánd Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

4.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Lesenceistvánd Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a 2009. május 27-én kelt megállapodást a döntéselőkészítő javaslatnak megfelelően módosítsa.

5.) UzsaTelepülés Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak szerint állapítja meg: 
Megnevezés  2010. év
Saját forrás (Lesenceistvánd gesztorságával)  3.178.395,-
Uzsa saját forrása  399.923,-
Hitel  0
Elnyert támogatás (CÉDE)  9.268.935,-
Egyéb támogatás (nevesítve)  0
Egyéb forrás  0
Összesen  12.195.000,-
 
6.) Uzsa Települési Önkormányzat a saját forráshoz az önkormányzatok által kötött megállapodásnak megfelelően 399.923,- Ft-tal járul hozzá.

7.) A Képviselő-testület a 2010. évi saját forrás összegét, 399.923,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.12.) Kt. rendeletében biztosítja. 

8.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a gesztor önkormányzat részére küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester 
3/2010. (II.08.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010 évi „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat mint részben önálló intézmény 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Lesenceistvánd önk.)  33635
Átvett pénzeszköz Kistérségtől  9803
Intézményi saját bevétel  12293
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen  55731
 
Kiadások (ezer forintban)
 
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  14701
Működési célú pénzeszköz átadás  0
Munkaadókat terelő járulékok  3895
Készletbeszerzések  901
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  25728
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  516
Költségvetési tartalék  2834
Kiadások összesen:  55731
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 8 fő 
Részidős létszám: 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester
4/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Körzeti megbízotti irodába számítógép biztosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesencetomaj, Kossuth u. 51. szám alatti körzeti megbízotti irodába Torma István r.tőrm. körzeti megbízott által igényelt számítógépet 2010. március 1-jétől biztosítja.

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Mészáros László polgármestert, hogy kössön megállapodást Torma István r.törm. körzeti megbízottal a számítógép használatáról. 

Határidő: folyamatos 
Felelős : polgármester
5/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetését nem fogadta el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6/2010. (II.10.) 
7/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a 8 %-os alapilletmény kiegészítéssel 46.047,- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ( ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  46.047
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen  46.047
 
Kiadások ( ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.444
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  6.523
Készletbeszerzések  2.630
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  4.504
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.413
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  973
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszk. átadás (hivatalseg. bér)  560
Kiadások összesen:  46.047
 
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 11 fő
 
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: körjegyző
8/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lesence Völgye Települések Körkörjegyzősége köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelménye alapját képező célokat a határozat melléklete szerint állapítja meg.

2. Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Körjegyzőt, hogy a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeket, valamint a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el.

3. Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lesenceistvánd Polgármesterét, hogy a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a körjegyzővel szemben a 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeket, valamint a körjegyző 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el, erről a Képviselő-testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa. .

Határidő: 2010. 02.20, 2010.12.31., 2011.02.28.Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző, Tóth Csaba polgármester
9/2010. (II.10.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2009. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatosFelelős: körjegyző
10/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása a 2010/2011. tanévre” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2010/2011. tanévre az alábbiakban állapítja meg:

A beiratkozás időpontja: 2010. április 13-án (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2010. április 14-én (szerdán) 8.00-16.00 óra
A pótbeiratkozás időpontja: 2010. április 21-én (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 
(Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: polgármester
75/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri programról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) és (7) bekezdése, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007.(XI.22.) számú rendelet 10. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy az Uzsa Önkormányzat 2010 – 2014. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját terjessze a Képviselő-testület elé. 
76/2010. (X.14.) Uzsa Képviselő-testülete a 116/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
77/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ában foglaltakra figyelemmel Kovács Károly polgármester illetményét 2010. október 3. napjától havi bruttó 290.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 7,503)

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Károly polgármester úr részére költségátalányt nem állapított meg, részére a saját gépjármű használatát havonta 1700 km elszámolásával biztosítja. 
78/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az alpolgármester nyilvános ülésen való tárgyalásához.

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (XI.22.) számú rendelet 31. § (1) bekezdése alapján Perger István (szül.: Tapolca, 1959.03.09., an.: Fridrich Ilona) 8321 Uzsa, Liget u. 6. szám alatti lakos képviselőt Uzsa Község Alpolgármesterévé megválasztotta.
79/2010. (X.14.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Perger István alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi bruttó 30.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 0,776)
80/2010. (X.14.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 14. § (1) bekezdése, valamint az Ötv. 20. § (2) bekezdése értelmében Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi bruttó 20.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 0,517)
81/2010. (X.14.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a körjegyzőt az Intézmények vezetőivel együttműködve az Intézmények alapdokumentumainak átfogó felülvizsgálatára jogszabályi és egyéb változások miatt.
82/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a kolontári iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítésére Kolontár Település Önkormányzatát (8468 Kolontár, Kossuth u. 24.; bankszámlaszám: 11748090-15427298-06540009) 500.000,- Ft összeggel támogatja. A támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tartaléka terhére biztosítja.2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott összeg Kolontár Adomány számlájára történő átutalásáról azonnal gondoskodjon.
85/2010. (XI.26.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 52.828.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés eredeti  előir.  mód.ei
Normatív támogatás  33635  28985
Normatív támogatás kistérség  9803  9803
Intézményi saját bevétel  12293  12361
Központi kereset kiegészítés  0 1101
Átvett pénzeszköz Szigliget,Hegymagas 2008.évi  0 578
Összesen: 55731  52828
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti ei.  mód.ei
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  14701  15568
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  3895  4129
Készletbeszerzések  901  901
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 25728  21858
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  7156  6226
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516  516
Átadott pénzeszk. Lesencefalu 0 218
Költségvetési tartalék 2834  3412
Kiadások összesen: 55731  52828
 
Létszám: eredeti előirányzat: 10.75 fő
                 módosított előirányzat: 10.5 fő
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
86/2010. (XI.29.) 1. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja.2. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének 2009. évi pénzmaradvány bevételi előirányzatát. 5.670,- eFt-tal emeli. A kiadási előirányzatot 3.840,- eFt előző évek egyéb befizetési kötelezettség emeli. 1830,- eFt pénzmaradvány előirányzata céltartalékként kerül elfogadásra.
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
87/2010. (XI.29.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál állományban lévő Gábor Oszkárné 8321 Uzsa, Akácfa u. 2. szám alatti lakos családgondozó munkaszerződését 2011. február 28. napjáig meghosszabbítja. 
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester, intézményvezető
88/2010. (XI.29.)  Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50.230.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 28.986
Átvett pénzeszköz Kistérségtől 9.037
Intézményi saját bevétel 12.207
Előző évi pénzmaradvány 0
Bevételek összesen 50.230
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 17.310
Átadott pe támog. L.falu 240
Munkaadókat terelő járulékok 4.221
Készletbeszerzések 805
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 20.892
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 6.051
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 578
Költségvetési tartalék 133
Kiadások összesen: 50.230
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 10 fő
Részidős létszám: 3 fő
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester körjegyző
89/2010. (XII.06.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. február 28. napján kelt társulási megállapodás 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítja: 
"4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
 
A társulás tagjait a Társulási Tanácsban a társult önkormányzatok képviselő-testületei által választott helyi önkormányzati képviselők képviselik az alábbiak szerint:
 
Lesencetomaj Települési Önkormányzat képviselő-testülete, Lesencefalu Települési Önkormányzat képviselő-testülete, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete, Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete."
 
2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. február 28. napján kelt társulási megállapodást az 1. melléklettel egészíti ki.
 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző 
90/2010. (XII.07.)  Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 51.644- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány. módosított előirány.
Intézményfinanszírozás működési  46.047  48.713
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0 0
Intézményi saját bevétel (választás)  0 1.896
Előző évi pénzmaradvány  0 1.035
Összesen  46.047  51.644
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány.  módosított előirány.
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.444  31.577
Állományba nem tartozók juttatásai  0  0
Munkaadókat terelő járulékok  6.523  7.351
Készletbeszerzések  2.630  2.795
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  4.504  4.688
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.413  2.665
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  973  973
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszk. átadás (hivatalseg.bér)  560  1.595
Kiadások összesen:  46.047  51.644
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző
91/2010. (XII.07.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületei a Konyha 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 8.925.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előir. mód.ei
Intézményfinanszírozás működési 5088 5088
Normatív támogatás 1235 1235
Intézményi saját bevétel 2334 2334
Központi kereset kiegészítés 268
Összesen 8657 8925
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 2744 2955
Állományba nem tartozók juttatásai 
Munkaadókat terelő járulékok 664 721
Készletbeszerzések 374 374
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 3730 3730
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 1046 1046
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 99 99
Költségvetési tartalék 
Kiadások összesen: 8657 8925
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
92/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 22.206.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előir Mód.ei
Intézményfinanszírozás működési 11966 11966
Normatív támogatás 9115 9115
Intézményi saját bevétel pályázatok 360
Központi keresetkiegészítés 765
Összesen 21081 22206
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei Mód.ei
Felhalmozási kiadás 1703 1703
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 12301 12982
Állományba nem tartozók juttatásai 
Munkaadókat terelő járulékok 3062 3225
Készletbeszerzések 770 972
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 2070 2149
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 865 865
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 310 310
Költségvetési tartalék 
Kiadások összesen: 21081 22206
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
93/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 13.629.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei Mód.ei
Intézményfinanszírozás működési + bér kieg. 1 fő 2022 2494
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 9677 9677
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij 1200 1200
MEP bérkiegészítés 0 258
Összesen 12899 13629
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előir mód.ei
Felhalmozási kiadás 1000 1000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 7551 8126
Állományba nem tartozók juttatásai 
Munkaadókat terelő járulékok 1837 1992
Készletbeszerzések 345 345
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 1470 1470
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 530 530
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 166 166
Költségvetési tartalék 
Kiadások összesen: 12899 13629
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
94/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.686.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti ei  mód. ei.
Intézményfinanszírozás működési  53  53
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  2.495  2.495
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi  0 138
Előző évi pénzmaradvány  0 0
Összesen  2.548  2.686
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti ei.  mód. ei
Felhalmozási kiadás  0 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  1.755  1.862
Állományba nem tartozók juttatásai  0 0
Munkaadókat terelő járulékok  459  488
Készletbeszerzések  55  55
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  130  130
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  93  93
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  56  56
Költségvetési tartalék  0 0
Kiadások összesen:  2.548  2.686
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
95/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 4.100.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés Ered.ei Mód.ei
Intézményfinanszírozás működési 4100 4100
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 0 0
Intézményi saját bevétel 0 0
Előző évi pénzmaradvány 0 0
Összesen 4100 4100
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés Ered.ei Mód.ei.
Felhalmozási kiadás 3500 3500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 110 110
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 32 32
Készletbeszerzések 190 190
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 176 176
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 92 92
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 0 0
Költségvetési tartalék 0 0
Kiadások összesen: 4100 4100
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
96/2010. (XII.08.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány.  mód. előirány.  teljesítés
Intézményfinanszírozás működési  46.047  48.713  35.498
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel (választás)  1.896  1.896
Előző évi pénzmaradvány  1.035  1.035
Függő  -5
Összesen: 46.047  51.644  38.424
 
Kiadások   ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány.  mód. előirány. teljesítés
Felhalmozási kiadás  0  0  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.444  31.577  22.516
Állományba nem tartozók juttatásai  0  0  0
Munkaadókat terelő járulékok  6.523  7.351  5.318
Készletbeszerzések  2.630  2.795  1.111
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  4.504  4.688  3.623
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.413  2.665  1.185
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  973  973  648
Költségvetési tartalék  0  0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)  560  1.595  1.035
Függő  338
Kiadások összesen:  46.047  51.644  35.774
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős körjegyző
97/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy készítsen kalkulációt a képviselő-testületi anyagok sokszorosítása vonatkozásában egy éves időtartamra, továbbá kérjen árajánlatot laptop beszerzésére. 
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: körjegyző
98/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzőségének 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző
99/2010. (XII.08.)  Uzsa Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében 2010. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg: 
1. Az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az éves költségvetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és gazdaságos megvalósítása.

2. Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása.

3.A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó alternatívák kidolgozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.

5. A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél-tájékoztatás színvonalának és hatékonyságának folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel.
 
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: körjegyző
100/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Képviselő-testülete a 116/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
a) A "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége ellenjegyzésre jogosult személyekről szóló nyilvántartása (8. sz. melléklet) 4. pontja "Csom Lőrincné igazgatási főelőadó" törlésre kerül.
 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
101/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának jóváhagyása" című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati ellátásra kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja:

"másrészről a Balatonedericsi székhelyű önkormányzati tulajdonú fogorvosi körzet felnőtt és gyermek fogászati területi ellátási kötelezettséget vállaló RONAND Kft, melynek székhelye: 8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8., Fióktelepei: 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2, 8218 Lesencetomaj, Kossuth u. 96. számlaszáma 10701111-65826960-51100005, képviseletében dr. Rónai András 8360 Keszthely, Fejér György u 2 szám alatti lakos (orvosi engedély száma: 55941, szakvizsga száma: 1032/1999.) mint megbízott – továbbiakban: Megbízott - között"

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
102/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentéseket tudomásul veszi:

a) Méltányossági kérelmekkel kapcsolatos eljárások és az adótartozás beszedésével kapcsolatos adóigazgatási eljárások hatékonysága és jogszerűsége 2009. évben

b) Lesencetomaj Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat („Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola)

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola szabályszerűségi ellenőrzése tárgyában tett javaslatoknak megfelelően - az ellenőrzési jelentés aláírását követően – a társulási megállapodást 2011. április 30. napjáig módosítja. 

Határidő: 1. pont tekintetében folyamatos
                 2. pont tekintetében 2011. április 30.
Felelős: polgármester
103/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testületei a Konyha 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: 
Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előir.  mód. előir. teljesítés
Intézményfinanszírozás működési  5088  5088  3816
Normatív támogatás  1235  1235  926
Intézményi saját bevétel  2334  2334  1521
Központi kereset kiegészítés  0  268  268
Összesen: 8657  8925  6531
 
Kiadások (ezer forintban)
 
Megnevezés  eredeti előir.  mód. előir.  teljesítés
Felhalmozási kiadás  0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  2744  2955  2292
Állományba nem tartozók juttatásai  0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok  664  721  495
Készletbeszerzések  374  374  0
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  3730  3730  1909
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  1046  1046  491
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  99  99  75
Költségvetési tartalék  0 0 0
Kiadások összesen:  8657  8925  5262
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
104/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés eredeti előir. mód.előir. teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 11966 11966 8974
Normatív támogatás 9115 9115 6836
Intézményi saját bevétel pályázatok 0 360 360
Központi kereset kiegészítés 0 765 765
Összesen 21081 22206 16935 
Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés eredeti előir. mód. előir. teljesítés
Felhalmozási kiadás 1703 1703 1743
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 12301 12982 10247
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 3062 3225 2409
Készletbeszerzések 770 972 532
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 2070 2149 721
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 865 865 397
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 310 310 228
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 21081 22206 16277
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
105/2010. (XII.08.)  Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: 
Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés eredeti ei Mód.ei teljesítés
Intézményfinanszírozás működési + bér kieg. 1 fő 2022 2494 1871
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 9677 9677 7506
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij 1200 1200 972
MEP bérkiegészítés 0 258 258
Összesen 12899 13629 10607
 
Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés eredeti előir Mód.ei teljesítés
Felhalmozási kiadás 1000 1000 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 7551 8126 5561
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 1837 1992 1230
Készletbeszerzések 345 345 119
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 1470 1470 584
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 530 530 163
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 166 166 80
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 12899 13629 7737
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
106/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés Ered.ei Módei teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 53 53 40
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 2495 2495 1869
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi 0 138 138
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 2548 2686 2047

Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés eredeti ei Módei Teljesítés
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 1755 1862 1389
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 459 488 130
Készletbeszerzések 55 55 28
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 130 130 35
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 93 93 68
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 56 56 35
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 2548 2686 1685 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
107/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés Ered.ei Mód.ei teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 4100 4100 3075
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 0 0 0
Intézményi saját bevétel 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 4100 4100 3075 
Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés Ered.ei Mód.ei. teljesítés
Felhalmozási kiadás 3500 3500 552
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 110 110 110
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 32 32 28
Készletbeszerzések 190 190 78
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 176 176 40
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 92 92 27
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 0 0 0
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 4100 4100 835
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
108/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (konyha)" előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
109/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (óvoda)" előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
110/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (háziorvos)" előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
111/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (védőnő)” előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
112/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (temető)” előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
113/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton egy fő közalkalmazott álláshelyének megszüntetéséről döntött.

2. Az álláshely a foglalkoztatott felmentési idejének utolsó napján, 2011. július 31-én szűnik meg.

3. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett munkavállalót a döntésről értesítse.

4. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 4/2010. (I.26.) ÖM. rendelet szerint szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: polgármester
114/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. között fennálló szerződésben rögzítettek szerint a szennyvíz után fizetendő koncessziós díj 46,- Ft/m3 + ÁFA összegre történő emelését vállalja.
2. Vállalja továbbá, hogy 2011. évtől kezdődően a koncessziós díjat elkülönítve tartja nyilván, és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházási (felújítási, rekonstrukciós és korszerűsítési) feladatok költségeinek finanszírozásához pénzügyi forrásként teljes mértékben biztosítja.
3. A Képviselő-testület a 2011. évi csatorna díjat az 1. díjalternatíva szerinti kéttényezős díjkalkuláció szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
115/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Uzsa Települési Önkormányzat 2010. III. negyed évi költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét 80.814 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 57.404 ezer Ft-ban 
állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés Er.előir. Módosított Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 0 0 0
Önkormányzat költségvetési támogatás 4.822 10.931 9.863
Intézményi saját bevétel 37.222 38.363 35.827
Felh. célú pe. átvétel központi szervtől 0 0 5.507
Előző évi pénzmaradvány 31.196 31.196 31.196
Függő bevétel 0 0 -1.579
Összesen 73.240 85.997 80.814

Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés Er.előir. Módosított Teljesítés
Felhalmozási kiadás 15.482 23.545 25.428
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 7.918 9.873 7.582
Állományba nem tartozók juttatásai 1.320 1.320 1.018
Munkaadókat terelő járulékok 2.299 2.657 1.967
Átadott pénzeszköz müködtetésre 13.472 14.846 10.844
Készletbeszerzések 780 780 568
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 10.195 10.693 7.407
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 3.204 3.216 2.031
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 223 228 213
Különféle költségvetési befizetés 0 0 395
Költségvetési tartalék 18.347 18.839 0
Függő kiadás 0 0 -49
Kiadások összesen: 73.240 85.997 57.404

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
116/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
117/2010. (XII.08.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke, körjegyző
118/2010. (XII.08.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervet az előterjesztés 1-5. sz. függeléke szerint elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
119/2010. (XII.08.)  Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentést tudomásul veszi:

1. Uzsa Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat

2. Uzsa kultúrház részleges felújításának helyszíni ellenőrzése

3. Akácfa utca útburkolatának és vízelvezető rendszerének felújítása

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
120/2010. (XII.08.) 1.) Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kovács Károly polgármestert, hogy a helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése ügyében szakértő kijelölést kérelmezze, valamint a program elkészítése során teljes körűen eljárjon. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
121/2010. (XII.08.) Uzsa Képviselő-testülete a vízterhelési díj 2011. évi fajlagos mértékét 8,48 Ft/m3 + ÁFA összegben tudomásul veszi.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester, körjegyző
122/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat a 79/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Perger István alpolgármester tiszteletdíját 2011. január 1. napjától havi bruttó 23.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 0,595)

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke, körjegyző
123/2010. (XII.08.)  1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági igényfelmérést követően tárgyalást kezdeményez a Posta Igazgatósággal (9401 Sopron, Pf.: 64) a posta újranyitásáról, a fix postai szolgáltatás bevezetéséről.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a posta újranyitásával kapcsolatos tárgyalást folytassa le.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
124/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 8321 Uzsa, Petőfi utca 1.- 559. hrsz. - Kultúrház helyre létrejött távközlési hálózat állomásának üzemeltetéséhez szükséges terület ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatban nem fogadja el a bérleti díj 18 %-os csökkenését 2011. január 1. napjától kezdődően 2011 - 2015. közötti időszakra.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti szerződés csökkenését 10 %-ban határozza meg abban az esetben, amennyiben a Telenor Magyarország Zrt. 2028. évig szerződéshosszabbítási lehetőséget ajánl fel Uzsa Település Önkormányzata részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
125/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb életbiztosítás megkötésére a Groupama Garancia Biztosító Zrt-vel, vagy az Allianz Hungária Zrt-vel.

2. Az életbiztosítás kedvezményezettje Uzsa Település Önkormányzata. A négyéves időtartamú megtakarításos jellegű biztosításból a négyéves időszak végén a biztosítás kedvezményezettje az Önkormányzat. A polgármester meg nem választása esetén az Önkormányzat ebből a megtakarításból a polgármester végkielégítését finanszírozza.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester