2012 határozatok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2012. (I.04.)  1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a rendelkezésére álló 50 m3 tűzifát a készlet erejéig szétosztja a szociálisan rászorultak között.

2. Az igénylések leadási határideje: 2012. január 9 - 2012. január 16. A késedelmesen benyújtott igénylések elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek a helyi önkormányzati rendeletben megfogalmazott szociális rászorulók, tehát
a) akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft) nem haladja meg vagy
b) egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft).

4. Méltányosságból adható annak, aki
a) akinek a családjában van olyan személy, akinek az egy főre jutó havi gyógyszerköltsége a 10.000 Ft-ot meghaladja, vagy
b) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
c) egyedül élő, vagy
d) munkanélküli van a családban, vagy 
e) 2 hónapot meghaladó tartós betegsége van, vagy
f) tartósan kórházi ápolás alatt áll.

5. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete feltételként szabja, hogy 
a) Az igénylő rendelkezzen uzsai bejelentett lakcímmel, valamint
b) az igénylő által lakott ingatlan fatüzeléses fűtési rendszerrel rendelkezzen, melyről nyilatkozni köteles.

6. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a családonként adható tűzifa mennyisége minimum 1 m3.

7. A felmerülő szállítási költségek a jogosultat terhelik.

8. A tűzifa elosztása az igénylések beérkezése után történik a készlet erejéig.

Határidő: 2012. január 16.
Felelős: polgármester, körjegyző
 
29/2012. (I.31.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésében a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás összegét, mely 300.000 Ft, nem támogatja és a költségvetésben a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás kiadásnemről az általános tartalék kiadáson tervezi a költségvetés elfogadását.
 
30/2012. (I.31.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 50.265.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés  Eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.)  27.598
Átvett pénzeszköz Kistérségtől  6.803
Intézményi saját bevétel  15.864
Összesen: 50.265
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 17.129
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514
Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 20.491
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 6.383
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám 3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

 
31/2012. (II.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  45.896
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 45.896
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.181
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  7.064
Készletbeszerzések  2.260
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  5.410
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  1.872
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  551
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás (hivatalsegéd bér)  558
Kiadások összesen:  45.896
 
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 11 fő
 
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: körjegyző

 
32/2012. (II.06.)  1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. tanévre az alábbiakban állapítja meg:
2. A beiratkozás időpontja: 
2012. április 2-án (hétfő) 8 ,00- 16,00 óra
2012. április 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra

A pótbeiratkozás időpontja: 
2012. április 25-én (szerdán) 8,00-16,00 óra

3. A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse. 
Határidő: 2012. április 2-3.
Pótbeiratás: 2012. április 25.
Felelős: polgármester

33/2012. (II.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabályának módosítását az önkormányzati hozzájárulás összege nélkül elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzati hozzájárulás összegét a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében határozza meg.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság elnökét értesítse.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester
34/2012. (II.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 12.888.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  1.743
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  9.930
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj  1.215
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 12.888
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  1.000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  7.928
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  1.933
Készletbeszerzések  490
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  1.010
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  450
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  77
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  12.888
 
A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám:  1 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

35/2012.(II.06.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.528 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  0
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  2.528
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 2.528
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  1.666
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  473
Készletbeszerzések  148
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  60
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  150
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  31
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  2.528
 
A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 1 fő
 
Határidő: 2012. február.15.

Felelős: polgármesterek
36/2012.(II.06.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 480.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  480
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 480
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  100
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  30
Készletbeszerzések  130
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  160
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  60
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  0
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  480
 
A Temető szakfeladatra 0,5 fő létszámot állapít meg.
 
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester
37/2012.(II.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.344 eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 28.140
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel 2.204 
Előző évi pénzmaradvány
Összesen: 30.344
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  5.430
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  13.973
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  3.695
Készletbeszerzések  755
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  1.330
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  221
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszköz átadás 0
Kiadások összesen:  18.794
 
A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési intézmény létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Teljes munkaidős létszám 7 fő 

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
38/2012.(II.06.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartója az óvodai csoportok számát a 2012/2013-as nevelési évben 2 vegyes csoportban határozza meg. 

2.) Az intézmény működési területét a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően Lesenceistvánd-Uzsa községek közigazgatási területében határozzák meg.

3.) A fenntartó az indítható óvodai csoportok számát és az intézmény működési területét jelen határozatával közzéteszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
39/2012. (II.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. óvodai nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.

2012. május 8-án (kedden) 8.00-16.00 óra
Pótbeiratás: 2012. május 15.-én (kedden) 8.00-16.00 óra

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. május 8.
Pótbeíratás: 2012. május 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
40/2012.(II.06.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (óvoda és napközi meszelése miatt) 2012. július 02-től (hétfő) 2012. augusztus 03-ig (péntek) nyári takarítási szünetet rendel el.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, továbbá felkéri, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
42/2012. (II.07.) Uzsa Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának rendelkezése alapján 2012. évre összesített közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, úgy a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
43/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi helyi adókról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
 
44/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú mellékletet képező, polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságolási tervét elfogadta. 

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester, körjegyző
 
45/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta. 

Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke, körjegyző
 
46/2012. (II.07.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Tapolcai Polgári Védelmi Iroda 2012. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.

3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
 
47/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
 
48/2012. (II.07.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóságot 300;-Ft/fő összegű támogatásban részesíti.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
52/2012.(IV.17.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
módosított előirányzat: 13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester, körjegyző
 
53/2012. (IV.17.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg: 
A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- e Ft-ban állapítja meg.
 
1. Lesencetomaj Község Önkormányzata befizeti az Önkormányzatot terhelő 1.900.- e Ft összeget a 2010. évi pénzmaradvány tartozásából és így a 2011. évi pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.
 
2. A pénzmaradvány összege tovább csökken a 2011. évi normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A befizetés a beszámoló benyújtásával egy időben kerül befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős: polgármester, körjegyző
 
54/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló Szakmai beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
 
55/2012.(IV.18.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. melléket szerint elfogadásra javasolja Lesenceistvánd Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadást követően történő aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
56/2012.(IV.18.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai programját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
57/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat 2011. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
58/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
59/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 48.681.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek  ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti előirányzat  C) mód. előirányzat
1. Intézményfinanszírozás működési 44.578 42.801
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól 0
3. Intézményi saját bevétel
(választás, népszámlálás)
0 2.097 
4. Előző évi pénzmaradvány 0 3.783 
Összesen: 44.578 48.681
 
Kiadások  ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti előirányzat C) mód. előirányzat
1. Felhalmozási kiadás  0 0
2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  26.047 26.451
3. Állományba nem tartozók juttatásai 591 3.346
4. Munkaadókat terelő járulékok  6.618 7.422
5. Készletbeszerzések  2.344 2.378
6. Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 5.528 5.590
7. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.473 2.513
8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  383 387
9. Költségvetési tartalék 0 0
10. Támogatás értékű pénzeszköz átadás 594 594
Kiadások összesen:  44.578 48.681
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: körjegyző
 
60/2012.(IV.18.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
2. Az intézmény a pénzmaradványát 4.728.- e Ft-ban állapítja meg. 
 
3. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a községre jutó 592.000 Ft összegű pénzmaradványt az intézménytől elvonja és ezzel az összeggel csökkenti a 2012. évre jutó finanszírozása összegét.
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: körjegyző
 
61/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
 
62/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körjegyző 2011. évi teljesítményéről szóló értékelést elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
 
63/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
64/2012.(IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
65/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nekem tudnom s látnom kell” alapítvány 2011. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
66/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
67/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
68/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 7.439.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző

69/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 20.469.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
70/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 12.585.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
71/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.574.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző 
72/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 513.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
 Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
73/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 135.000 Ft összegű pénzmaradványt a Konyhától elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
74/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 65.000 Ft összegű pénzmaradványt a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodától elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
75/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
 
2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 150.000 Ft összegű pénzmaradványt a Háziorvosi Szolgálattól elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
76/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 61.000 Ft összegű pénzmaradványt a Védőnői Szolgálattól elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
77/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 70.000 Ft összegű pénzmaradványt a temetőtől elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
78/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellenőrzési jelentéseket tudomásul veszi.
 
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésekben tett javaslatoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
79/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0270/2. hrsz-ú külterületi településrészt „Kerekerdő” elnevezéssel látja el.

2. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az új közterület létrehozásának a központi címnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
80/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kistarcsa Város Önkormányzatát forráshiány miatt nem tudja támogatni.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
81/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete 2012. évi működéséhez 20.000,- Ft, azaz Húszezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.
 
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 20.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
 
3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
 
82/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 1/33-ad részben tulajdonát képező Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása irodaházában, mely természetben 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatt található, Uzsa Község Önkormányzatának 1/33-ad részben tulajdonát képező 41 m2-es irodahelyiséget a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület részére térítésmentesen használatba adja.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
83/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Globál Mérnöki Iroda Kft. megbízottat, azon belül is dr. Pecz Péter ügyvezetőt arra, hogy a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára megítélt összeg alapul vételével megállapodjék a Mol Rt.-vel az első fokú ítéletben történő megnyugvásban akként, hogy a per ezzel az egyezséggel végérvényesen befejeződjék. Erre tekintettel továbbá felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel közölje a döntést: a felperesek az egyezséggel eltekintenek az ítélet megfellebbezésétől.
 
2. Az egyezségi megállapodásban a Mol Rt.-nek kötelezettséget kell arra nézve vállalni, hogy a felperesi önkormányzatok és a Globál Mérnöki Iroda Kft. közötti belső egyezségre tekintettel a bíróság által a fenti számú ítéletben megítélt (és az egyezség keretében a Mol Rt. által is elfogadott) összeget akként kell teljesítenie, hogy abból:
a) 100 millió forint összeget az önkormányzatok felé az ítéletben meghatározott arányok szerinti bontásban;
b) a 100 millió forint feletti összeget pedig közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé teljesít.
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző
84/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. április 13.-i tárgyalás keretében előterjesztett tényelőadás, valamint az érintett önkormányzatok vezetői által elveiben helyesnek tartott egyezségi ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített „Emlékeztető” (mint döntési előkészítő irat) alapján (arra tekintettel, hogy az egyezséget a Globál Mérnöki Iroda Kft. is elfogadja és erről nyilatkozott) úgy dönt, hogy az önkormányzatok egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda Kft. (mint megbízott ) közötti elvi egyezséget jóváhagyja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

2. Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára első fokon megítélt 144.093.383 forint összegből a 100 millió forintot meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda Kft.-t illeti meg akként, hogy azt a Mol Rt. közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé fizesse meg (engedményezés). 

3. Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint önkormányzatok közötti, az üzletrész arányoknak megfelelő felosztása az 1. sz. függelékben található meg, amely a jelen határozattal jóváhagyott egyezségi megállapodás részét képezi.

4. Az egyezség része, hogy a neki jutó összegrészből a Globál Mérnöki Iroda Kft. vállalja azt, hogy a jogi képviselő munkadíját közvetlenül rendezi.

5. A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a 28.G.40.218/2012/10. számú ítélettel megítélt összeg felosztásával kapcsolatban érvényes és érvényesíthető. Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a per egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a Mol Rt.-vel is létrejön az egyezségi megállapodás.

6. A jelen határozat hivatalos példányának a Globál Mérnöki Iroda Kft. által történő aláírásával az ezen okirat a Ptk. 328. §-a szerinti, az engedményezésre vonatkozó szerződésnek minősül. Az engedményezés tényéről a Globál Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 328. § (3) bekezdése szerint.

Határidő folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
85/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány részére 5.000,- Ft, azaz Ötezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.
 
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 5.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
 
3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester