Bizottságok

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
Ülésének időpontja: Kedd 15.30 óra
Elnöke: Kiss Balázs
Tagjai: Táborosi Szabolcs, Nagy Dániel
 

Kivonat Uzsa Települési Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatából
11/2006.(VI.30.)Kt. rendelet
 
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
29. §
(1) Megvitatja és véleményezi a költségvetés megállapítását és módosítását, a helyi adórendeletet, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet, a Lesenceistvánd és Uzsa Községek Körjegyzősége belső szervezetének kialakítását, működésének meghatározását, módosítását, a képviselők, a polgármester javadalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozó előterjesztéseket, a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási tárgyú előterjesztéseket, az önkormányzati rendelet-tervezeteket, helyi népszavazás kiírását, helyi népi kezdeményezésről szóló előterjesztést, más önkormányzatokkal való együttműködésre, önkormányzati társulás létrehozására, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozásra vonatkozó előterjesztéseket, közösségi célú alapítványok létrehozására vonatkozó javaslatokat, az önkormányzati intézmények alapítására, alapító okirataira vonatkozó javaslatokat, elismerések, kitüntető címek alapítására és adományozására vonatkozó előterjesztéseket, Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését, felterjesztési jog gyakorlásáról szóló előterjesztést.

(2) Elvégzi a képviselői mandátumok vizsgálatát, a titkos szavazás lebonyolításával, törvényes feltételeinek biztosításával kapcsolatos tennivalókat, a szavazatszámlálás feladatait.

(3) Ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek betartását, az önkormányzati rendeletek, határozatok végrehajtását.

(4) Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § alapján. 

(5) a) Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § alapján a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat.
b) A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről lefolytatott eljárás során a bizottság felhívja az érintettet a vagyonnyilatkozatban feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok írásbeli közlésére.
c) Az ellenőrzési eljárás során a bizottság által kezelt azonosító adatokat az eljárás végeztével 8 napon belül meg kell semmisíteni.
d) A bizottság a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos azonosító adatok, valamint képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata vizsgálatát zárt ülésen végzi – figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4) bekezdés a.) pontjára –.

(6) Ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A képviselői vagyonnyilatkozatot nyitott borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot lezárt – a Bizottság által az átvételkor lepecsételt és az Ügyrendi Bizottság elnöke által aláírt – borítékban kell leadni, illetve átvenni. A Bizottság elnöke az átvételről igazolást ad ki. 

(7) A (6) bekezdés szerint átvett vagyonnyilatkozatokat a Lesenceistvánd és Uzsa Községek Körjegyzősége által használt lemezszekrényben elkülönítetten kell elhelyezni.

(8) Külön a vagyonnyilatkozatokról (egységesen a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok vonatkozásában) és külön a képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintésről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetését az Ügyrendi Bizottság elnökének felügyelete és irányítása mellett a Lesenceistvánd és Uzsa Községek Körjegyzősége személyzeti feladatokat végző köztisztviselője látja el. 

(9) A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a Képviselő-testület a következők szerint biztosítja: képviselői vagyonnyilatkozatba való betekintés feltétele, hogy írásban azt az Ügyrendi Bizottság elnökétől kell kérni a betekintés időpontjának naptári nap szerinti megjelölésével úgy, hogy az legalább ezen időpont előtt 5 nappal az Ügyrendi Bizottság elnökéhez megérkezzen. 

(10) Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatai ellátása vonatkozásában az elnök helyettesítésére tagjai közül minősített többséggel helyettest választ. 

(11) Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 22. §. (5)-(6) bekezdése alapján jár el.