2022 tűzifa rendelet

Letölthető: https://uzsa.hu/letoltheto/8_2...
 

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022 (XI.10) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 10. § (1) bekezdésben, a 25. § (3) bekezdés, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
(2) Ezen rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.
(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
2. A támogatás feltételei
2. §
(1) A jogosult részére az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legalább 2 m3, legfeljebb 5 m3 – tűzifát biztosíthat.
(2) Szociális rászorultság esetén a szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek adható, aki létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az
a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető.
(3) A kérelem elbírálásánál kiemelten kell kezelni:
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásra jogosult személyt, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
(4) A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személytől ellenszolgáltatás nem kérhető.
3. Eljárási szabályok
3. §
(1) A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet 2022. november 30-ig lehet benyújtani.
(2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban.(a továbbiakban: Hivatal)
4. §
(1) A kérelem elbírálásakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
5. §
(1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok a Hivatal nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a szociális célú tűzifára való jogosultságról – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt.
(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
(4) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 2 példányban történő aláírásával igazolja, melynek egy példánya a jogosultat illeti meg. A tűzifa elszállításából származó költségeket a települési önkormányzat viseli.
4. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítése
6. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalban benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes –fellebbezéssel lehet élni.
5. Hatályba léptető rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. március 31. napján hatályát veszti.

 
Táborosi László Farkas Alexandra
polgármester jegyzőZáradék:A rendelet 2022. november 10. napján kihirdetésre került.


Farkas Alexandra
jegyző