Falugondnok álláspályázat

Uzsa Község Önkormányzata

                         
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Uzsa Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályok alapján az illetékességi területen a falugondnok munkakörébe tartozó feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • Falu- és tanyagondnoki képesítés, vagy annak a kinevezéstől számított egy éven belüli megszerzésének vállalása
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Középiskola/gimnázium,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:
 • helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatai
 • szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a falu- és tanyagondnoki képesítés megszerzésének egy éven belüli vállalásáról
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők számára az iratok megismeréséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Táborosi László nyújt, a 06302649953 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Uzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8321 Uzsa, Lázhegy utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: UZS/324/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
vagy
 • Elektronikus úton Táborosi László polgármester részére a taborosi55@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
 • Személyesen: Táborosi László polgármester, Veszprém megye, 8321 Uzsa, Lázhegy utca 21. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 27.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 18.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírdetés megtekintése a Közigálláson