Házi gondozó álláspályázat

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, Uzsa község közigazgatási területe, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
házi gondozói feladatok ellátása a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet alapján
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, szociális szakirány,
• helyismeret
• jó kommunikációs készség, szakmai elhivatottság, precíz adminisztrációs
készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy hitelesített másolata
• pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen
előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Renáta nyújt, a +36-
70/953-7451 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth utca
91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: LIS/1111-6/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
házi gondozó.
• Személyesen: Nagy Renáta, Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth
utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.uzsa.hu - 2020. november 30.
www.lesenceistvand.hu - 2020. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör betöltése esetén a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lesenceistvand.hu
www.uzsa.hu honlapon szerezhet.