november 2022

CsatolmányMéret
PDF ikon jkv_uzsa_20221110.pdf3.43 MB
Microsoft Office dokumentum ikonja uzsa_jkv_20221110.doc110.5 KB
Letölthető: https://uzsa.hu/letoltheto/8_2...
 

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022 (XI.10) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 10. § (1) bekezdésben, a 25. § (3) bekezdés, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
(2) Ezen rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.
(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
2. A támogatás feltételei
2. §
(1) A jogosult részére az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legalább 2 m3, legfeljebb 5 m3 – tűzifát biztosíthat.
(2) Szociális rászorultság esetén a szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek adható, aki létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az
a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető.
(3) A kérelem elbírálásánál kiemelten kell kezelni:
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásra jogosult személyt, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
(4) A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személytől ellenszolgáltatás nem kérhető.
3. Eljárási szabályok
3. §
(1) A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet 2022. november 30-ig lehet benyújtani.
(2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban.(a továbbiakban: Hivatal)
4. §
(1) A kérelem elbírálásakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
5. §
(1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok a Hivatal nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a szociális célú tűzifára való jogosultságról – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt.
(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
(4) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 2 példányban történő aláírásával igazolja, melynek egy példánya a jogosultat illeti meg. A tűzifa elszállításából származó költségeket a települési önkormányzat viseli.
4. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítése
6. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalban benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes –fellebbezéssel lehet élni.
5. Hatályba léptető rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. március 31. napján hatályát veszti.

 
Táborosi László Farkas Alexandra
polgármester jegyzőZáradék:A rendelet 2022. november 10. napján kihirdetésre került.


Farkas Alexandra
jegyző


 
CsatolmányMéret
PDF ikon 8_2022xi_10_uza_szoc_tuzifa_rendelet.pdf1.67 MB
Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
 
Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
 
 
Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.
 
 
A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.
 
 
A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.
 
 
A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.
 
 
A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.
 
 
Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.
 
 
A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.
 
 
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.
Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022.V. ütem

Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti
                             Földügyi
                             Központ
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
www.nfk.gov.hu