A Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat.

A Gondosóra program, egy 0–24 órás Diszpécserszolgálat és a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával működő, Európában egyedülálló program. Mérföldkőnek és jelentős támogatásnak számít az idősgondozás területén: nagy segítséget jelent nemcsak azoknak, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség és a biztonság egy gombnyomásra elérhető.

A Gondosóra programban megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz INGYENES, Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

Az óra ingyenes igénylését a
https://gondosora.hu  oldalon lehet kezdeményezni jobb felső sarokban a "Regisztráció" gombra kattintva.

Tisztelt érintett felhasználóink!

2022 márciusában indult annak a nagyszabású fejlesztésnek az előkészítése, amely a
Közép-Dunántúl ivóvízellátásának korszerűsítését célozza. A Balaton és térsége
ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés nevet viselő, 3,2 milliárd
forint uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében zajlanak a beruházás tervezési
feladatai, melyhez kapcsolódóan a szakemberek egyeztetnek az illetékes
önkormányzatokkal, és felkeresik az érintett ingatlanok tulajdonosait.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. projektjét a magyar kormány idén január elején
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A balatoni térséget és a somogyi háttértelepüléseket minőségi ivóvízzel ellátó, tervezési
szakaszban lévő fejlesztés keretében az évtized végéig
• kiválthatják a korszerűtlen, gazdaságtalanul és környezetterhelő módon
üzemeltethető felszíni vízkivételi műveket és egy új, korszerű vezetékrendszer
megépítésével az elavult, teljes felújításra szoruló regionális vízvezeték-hálózatot;
• és a jelenlegi, a tóból történő költséges felszíni vízkivétel helyett karsztvízzel, illetve a
Mura folyó parti szűrésű vizével állíthatják majd elő, technológiai vegyszer
alkalmazása nélkül, energiatakarékosan, fenntartható és környezetkímélő módon az
érintett több százezer állandó lakos és a tóhoz látogató nyaraló ivóvizét.
Megszűnhet tehát a Balatonból történő vízkivétel, helyette a tótól északra fekvő nyirádi
karsztvízbázis termelésnövelésével, valamint a kincsesbánya-rákhegyi karsztvízbázisok,
továbbá a Mura folyó bevonásával oldhatják meg a térség vízellátását. Utóbbi a Balaton déli
parti településeit, valamint a somogyi háttértelepüléseket láthatja majd el ivóvízzel.
A fejlesztés során a karsztvízbázisokat a megújulóképességük figyelembevételével
hasznosítják majd, ügyelve rá, hogy a vízkilépés és az utánpótlódás egyensúlyban maradjon.
A délnyugati határnál található Mura esetében fontos szempont, hogy a folyó megőrizze
természetes élőhelyi értékeit, biológiai sokféleségét, és csak a jelentős szabad vízhozamát
hasznosítsák ivóvízként.
A projekt keretében a „P&B AQUA” Kutatási, Fejlesztési és Műszaki Tanácsadó Zrt. által
vezetett konzorcium
• elkészíti a szükséges terveket, hatástanulmányokat, technológiai tervezési és
méretezési számításokat, vizsgálati dokumentációkat, modellezéseket;
• megszerzi a megvalósításhoz szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat;

• azonosítja az érintett területeket, elkészíti a vízvezetési szolgalmi joggal és a
területszerzéssel kapcsolatos dokumentációkat.
A tervezési feladatok megvalósítása érdekében megbízott szakemberek a várhatóan 2023.
november végéig tartó időszakban személyesen keresik fel az érintett települési
önkormányzatokat.
A jelenleg zajló előkészítés a lakosságot közvetlenül annyiban érinti, hogy a tervezők
megkeresik a megépítendő ivóvízvezeték-hálózat által érintett ingatlanok tulajdonosait a
vízvezetési szolgalmi jogi megállapodások megkötése érdekében. Ezenkívül az előkészítés
során járják be a tervezett nyomvonalat a terepfelvételeket készítő geodéták és a
talajmechanikai szakemberek, akik kis átmérőjű fúrásokkal vesznek talajmintákat – ehhez
kapcsolódóan tisztelettel kérik a lakosokat, hogy támogassák munkájukat az érintett
területekre való belépés biztosításával.
Fontos hangsúlyozni, hogy
• nem része a projektnek az elosztó hálózatokat és az új felhasználói bekötéseket érintő
munkák tervezése és megvalósítása – a projekt keretében kizárólag egy korszerű
regionális ivóvízvezeték-rendszer megépítésének tervezése és műszaki előkészítése
történik meg;
• nem része a projektnek a mezőgazdasági célú öntözővíz-ellátás biztosítása – a projekt
keretében csak az öntözővíz vízkivételének lehetőségét vizsgálják meg a murai
vízkivételnél, a karsztvízből történő öntözés lehetőségének megteremtése fel sem
merült;
• nem része a projektnek a Balaton vízpótlása, ugyanakkor a beruházás kedvezően hat
majd a tó vízszintjére a jelenleg az ivóvíz előállításához szükséges felszíni vízkivételek
megszűnése miatt;
• nem része a projektnek továbbá a Velencei-tó vízpótlása sem.
A jelenlegi, 3,2 milliárd forint értékű, uniós finanszírozású KEHOP-projekt befejezését
követően, a beruházás tervezési feladatainak lezárultával következhet a megvalósítási
szakasz, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása, majd
maga a kivitelezés, az ahhoz szükséges pénzügyi források biztosítását követően.
A jelenlegi becslések szerint több száz milliárdos nagyságrendű beruházás optimális esetben
az évtized végéig valósulhat meg, eredményeként költség- és energiatakarékosabb módon,
környezetkímélőbb technológiával, és korszerű távfelügyeleti rendszerrel lesz biztosítható a
Balaton-régió vízellátása kiváló minőségű ivóvízzel.
További információk a projektről, valamint az érintett települések listája a DRV honlapján
találhatók. Kérdéseiket a sajto@drv.hu e-mail-címre küldhetik.
A DRV Zrt.-ről

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) az ország területileg legnagyobb víziközmű-
szolgáltatója, amely 378 településen több mint 856 ezer ember ivóvízellátását biztosítja,

továbbá 220 településen közel 643 ezer ember számára gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről
és tisztításáról. A többségi állami tulajdonú vállalat Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém
és Zala vármegyében szolgáltat.
További információk a csatolmányban találhatók.
Cimkék: 
Letölthető: https://uzsa.hu/letoltheto/8_2...
 

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022 (XI.10) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 10. § (1) bekezdésben, a 25. § (3) bekezdés, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
(2) Ezen rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.
(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
2. A támogatás feltételei
2. §
(1) A jogosult részére az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legalább 2 m3, legfeljebb 5 m3 – tűzifát biztosíthat.
(2) Szociális rászorultság esetén a szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek adható, aki létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az
a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető.
(3) A kérelem elbírálásánál kiemelten kell kezelni:
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásra jogosult személyt, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
(4) A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személytől ellenszolgáltatás nem kérhető.
3. Eljárási szabályok
3. §
(1) A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet 2022. november 30-ig lehet benyújtani.
(2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban.(a továbbiakban: Hivatal)
4. §
(1) A kérelem elbírálásakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
5. §
(1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok a Hivatal nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a szociális célú tűzifára való jogosultságról – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt.
(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
(4) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 2 példányban történő aláírásával igazolja, melynek egy példánya a jogosultat illeti meg. A tűzifa elszállításából származó költségeket a települési önkormányzat viseli.
4. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítése
6. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalban benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes –fellebbezéssel lehet élni.
5. Hatályba léptető rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. március 31. napján hatályát veszti.

 
Táborosi László Farkas Alexandra
polgármester jegyzőZáradék:A rendelet 2022. november 10. napján kihirdetésre került.


Farkas Alexandra
jegyző


 
Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
 
Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
 
 
Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.
 
 
A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.
 
 
A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.
 
 
A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.
 
 
A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.
 
 
Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.
 
 
A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.
 
 
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.
Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022.V. ütem

Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti
                             Földügyi
                             Központ
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
www.nfk.gov.hu
Népszámlálás 2022


H I R D E T M É N Y


SERTÉSÖSSZEÍRÁS


Tisztelt Lakosság!


A sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos előírta a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus), melyre 2022. augusztus 1.- november 30. közötti időszakban kerül sor. Az összeírást állatorvosok végzik. Munkájuk hatékonyságának érdekében kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést tartanak (akár csak 1 db-t is), azt
2022. szeptember 30. napjáig
a Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé jelezni szíveskedjenek!
A bejelentést követően az állatorvosok 2022. szeptember - november hónapokban felkeresik Önöket, és az összeírás mellett hatósági járványvédelmi tájékoztatást is adnak.
Az összeírás célja: olyan adatbázis létrehozása, ami a betegség megjelenése esetén segíti a hatékony védekezést és lehetővé teszi a felszámolásra kerülő állatok kártalanítását, továbbá eleget tesz az uniós előírásoknak, ezzel biztosítva a magyar sertések és sertéstermékek forgalmazását Európában.
A sertéstartásra vonatkozó bejelentéskor az alábbi adatokat kérjük: állattartó neve és címe, egyéb elérhetősége (telefon, e-mail cím)
A bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Személyesen, postai úton: Tapolcai Járási Hivatal Tapolca, Hősök tere 11. vagy
Telefonon: 87/795-025, vagy
E-mailen: tapolca.elelmiszer@veszprem.go...


Tapolcai Járási Hivatal
 
Részletek a csatolmányban.

A projekt központi programja az UzsART Művészetelep, mely 14 napon át tartott 2022. július 18 és 31 között. A meghívásra került 20 művész országosan, sőt nemzetközileg ismert, kimagasló alkotó munkát végző festő, grafikus és fotóművész, szobrász közül végül 19-en tudtak élni a lehetőséggel. A telep művészeti vezetője Koscsó László grafikusművész volt.

Az UzsART művésztábor mellett Hétvégék a művészet jegyében kezdeményezést hívtunk életre, mely során felnőtt és gyerek programok sokasága várta a résztvevőket.

Fellépők köszönthettük a Ziránó Bábszínházat, illetve a Varnyú Country zenekart, akik külön gyermek és felnőtt koncerttel is érkeztek Uzsára.

Programok között volt közös Élménygyűjtés, mely során a Gyertyán tanösvény első bejárására került sor.

Art&Design címmel Művészeti bemutató és workshopokat szerveztünk két alkalommal. Első alkalommal Paczona Márta képzőművésszel (Nemzetközi Alternatív Textil Symposion) tartott bemutatót a handtufting technikáról. Kimondottan kísérleti textillel foglalkozó alkotó csoportot vezet, ezért egyedinek, különlegesnek tekinthető a művésztelepek között. Jelentőséget kölcsönöz a művésztelepnek az is, hogy az alkotásfolyamatába a művésztelep programjaiba folyamatos betekintést adnak a művésztelep helyszínén élőknek, így progresszív a térségre visszaható munkát végeznek és gazdagítják a befogadó helyszín kulturáliséletét. A képzőművész uzsai előadásának és interaktív bemutatójának tematikája szintén a kézi tűzéssel készült művekre fókuszál, melyet a művész a saját alkotásain keresztül mutat be.

Második alkalommal Legyél Te is gerilla kertész! Művészeti workshop családoknak Módra Bettina textilművésszel szerveztük meg. Agyag, föld, és vadvirágok magjainak keverékével magbombákat készítünk, amikkel mindenki hozzájárulhat a környezetünk zöldítéséhez. Először meggyúrjuk a keveréket, majd különböző formákat készítünk a masszából. Egy napos száradás után a magbombák elhelyezhetők új helyükön, a kertben, egy cserépben, szabad területeken, ahonnan hiányoznak a virágok, vagy ajándékba is adhatók. Egy eső vagy öntözés után a formák belsejében elindul a csírázás és a virágok kikelnek.

2022. július 31. UzsART2022 A UzsaART Művésztelep zárókiállításának ünnepélyes megnyitójára került sor.

A tárlatot Dancs Zoltán és Diószegi György nyitotta meg.

Szeptemberbe érkezett Uzsára A MŰVÉSZET A PARTRA JÖN! című képzőművészeti szabadtéri vándorkiállítás. A tárlat az UzsART Művésztelep 2022. évi alkotásaiból és a Pannon Művésztelepek pacsai alkotásaiból került összeállításra.

Az „UzsART” című projekt megvalósításához a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program 8.327.400 Ft támogatással járult hozzá.

Programokról készült képeket itt lehet megtekinteni.

Pályázati azonosító: OC-MUV/3-2021/761978


 
Cimkék: 

M E G H Í V ÓA Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § valamint Uzsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.10.) számú rendeletének 50. § (1) alapján a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

Időpontja: 2022. május 27. napjára (péntek) 17.00 órára

A közmeghallgatás helye: Uzsa Önkormányzat Művelődési Ház nagyterme


N A P I R E N D

1.) Tájékoztató az állampolgárok részére a 2022. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról (Közmeghallgatás)
Előadó: Táborosi László polgármester


Uzsa, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Táborosi László
polgármester

 
Részletek a csatolmányban.
Részletek a csatolmányban.

Oldalak