Részletek a csatolmányban.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetLesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör  betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
Veszprém megye, 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése , a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb
jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Részletek a mellékletben.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles 2021. november 1. napjával a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával – 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek a letölthető csatolmányban.
Szeptember 1-29-ig 15 és 09:00 ig vadászat folyik, részletek a mellékletben.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Balatonederics, Nemesvita, Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu és Uzsa települések teljes területén, valamint Tapolcán, a Dobó István lakótelepen és a Stadion utcában
 
2021. február 26-án 22:00 órától, 2021. február 27. 4:00 óráig  
 
a regionális vezetéken végzett karbantartási munka miatt nyomáscsökkenés és többszöri, rövid ideig tartó vízhiány várható.
 
A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék  tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.
Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
 
 • elhasznált, megunt bútorok
 • edények
 • szőnyegek
 • játékok
 • ruhanemű

TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
 
 • építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)
 • háztartási kis- és nagygépek;
 • távközlési berendezések;
 • számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
 • elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 • csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)
 • tehergépjármű gumiabroncs
 • veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)
 • háztartásokban keletkező települési hulladék,
 • szelektív hulladék,
 • zöldhulladék.

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség, maximum 2 m3 lehet.
A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik:
 • egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt szükséges)
 • a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon 12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
 • családi házak esetében, illetve nem 1100 literes BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz legközelebb eső részén történő elhelyezéssel)
 • gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében, Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos.
 • az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
 • lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reggel 7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel 6-tól délután 14 óráig
Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán, illetve honlapján talál:

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Személyesen és telefonon (87/321-567):
Hétfő: 8-12
Kedd: Nincs
Szerda: 7-19
Csütörtök: Nincs
Péntek: 8-12
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igénybe veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladékgyűjtő udvarunkat.

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz.

Hétfő: 7:00 – 15:00
Kedd: 7:00 – 15:00
Szerda: 7:00 – 18:00
Csütörtök: 7:00 – 15:00
Péntek: 7:00 – 15:00

Telefonszám: 06-87/709-831
E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, Uzsa község közigazgatási területe, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
házi gondozói feladatok ellátása a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet alapján
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, szociális szakirány,
• helyismeret
• jó kommunikációs készség, szakmai elhivatottság, precíz adminisztrációs
készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy hitelesített másolata
• pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen
előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Renáta nyújt, a +36-
70/953-7451 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth utca
91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: LIS/1111-6/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
házi gondozó.
• Személyesen: Nagy Renáta, Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth
utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.uzsa.hu - 2020. november 30.
www.lesenceistvand.hu - 2020. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör betöltése esetén a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lesenceistvand.hu
www.uzsa.hu honlapon szerezhet.

Uzsa Község Önkormányzata

                         
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Uzsa Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályok alapján az illetékességi területen a falugondnok munkakörébe tartozó feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • Falu- és tanyagondnoki képesítés, vagy annak a kinevezéstől számított egy éven belüli megszerzésének vállalása
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Középiskola/gimnázium,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:
 • helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatai
 • szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a falu- és tanyagondnoki képesítés megszerzésének egy éven belüli vállalásáról
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők számára az iratok megismeréséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Táborosi László nyújt, a 06302649953 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Uzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8321 Uzsa, Lázhegy utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: UZS/324/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
vagy
 • Elektronikus úton Táborosi László polgármester részére a taborosi55@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
 • Személyesen: Táborosi László polgármester, Veszprém megye, 8321 Uzsa, Lázhegy utca 21. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 27.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 18.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírdetés megtekintése a Közigálláson
Tisztelt Ügyfelek!


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint a megyei egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadása átmeneti időre szünetel. Amint a személyes ügyfélfogadás ismét elérhetővé válik, erről a hatóság honlapján soron kívül tájékoztató kerül elhelyezésre.

A hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmeket változatlanul elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül, e-papíron) és postai kézbesítéssel lehet előterjeszteni. További kapcsolattartásra a hatóság telefonszámain van lehetőség.

További információkért szíves figyelmükbe ajánlom a hatóság honlapját: www.egyenlobanasmod.hu.

Dr. Fábián Alexandra Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens
06 30/377-4272, alexandra.fabian@egyenlobanasm...
 
Részletek a csatolmányban
Részletek a mellékletben.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Veszprém megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma indokolja. Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik.
Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Veszprém megyei ellátási csoport mobilszámán: +36 (30) 839 8754, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 9-1-es telefonos, a https://kemenysepres.katasztro... weboldalon regisztráció nélkül működő online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@ka...) csatornákat. A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.

További részletek a csatolmányban.
Részletek a csatolmányban.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő, Veszprém megyei ellátási területtel rendelkező gyermekvédelmi intézmény székhelyén, illetve telephelyein 2019. július 1. napjától fizetendő intézményi térítési díjakról szóló közleményt.

Oldalak